ALGEMENE VOORWAARDEN


1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen LAQUE, hierna te noemen: “de salon”, en een klant waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. AFSPRAKEN

Indien de klant de afspraak binnen 24 uur voorafgaand van de behandeling de afspraak annuleert, dan zal de salon de gereserveerde tijd voor de desbestreffende geboekte behandeling 100% in rekening brengen.

Indien de klant de afspraak geheel niet nakomt zal de salon ook 100% voor de gereserveerde tijd voor de desbetreffende geboekte behandeling aan de klant doorberekenen.

Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de behandeling annuleren en het gehele afgesproken honorarium van de behandeling aan de klant berekenen.

 

3. BEHANDELINGEN

De overeenkomst voor een behandeling kan via de website of een prive bericht van instagram tot stand komen. Klant dient medisch in staat te zijn de behandeling te ondergaan. De klant dient de salon vóór de behandeling te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren. De salon kan bij twijfel hierover de klant vragen voor de behandeling een arts te raadplegen.
De salon kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of dit veilig kan gebeuren. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering voor 10 uur ‘s ochtends op de dag van de afspraak of tijdens de behandeling gebeurt, is de klant de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.
Het te behandelen gebied dient schoon te zijn om een behandeling te kunnen ondergaan. De salon kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering gebeurt, is de klant de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.
Klant mag niet onder invloed zijn van verdovende middelen en/of alcohol. De salon kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht  het geval is. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering gebeurt, is de klant de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.
Als de klant zwanger is, of in de aanlooptijd om het te worden, dient de klant dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Gelieve geen kinderen mee te nemen naar de behandeling, omdat de behandelaar zich uiterst moet concentreren op de behandeling.

 

4. BETALING

De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. 

 

5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De salon neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.    

 

6. AANSPRAKELIJKHEID  

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door klant te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de salon te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/of gevolgschade bij klant door nalaten en/of handelingen van niet bij haar in dienst zijnde derden.


7. GARANTIE  

De salon geeft de cliënt 5 (vijf) dagen garantie op de gelcolor/biab behandeling, hieronder wordt verstaan het kosteloos verwijderen of repareren van de gelcolor. De salon geeft onder geen beding geld retour. Deze garantie vervalt indien: 

•De klant aan de gelcolor heeft getrokken. 

•De klant de adviezen voor thuisverzorging zoals aangegeven heeft genegeerd.

•De klant met chemische middelen in contact is geweest. 

•De klant de nagel heeft gestoten.

•Scheuren of breken en splijtnagels valt niet onder de garantie.

•De klant medicatie gebruikt die invloed hebben op het product.

•De klant hormonale schommelingen heeft ivm overgang.

•De klant zwanger is.

• Let op! Individuele resultaten kunnen variëren door bepaalde factoren, de stylist doet bij iedere klant haar uiterste best om een mooi resultaat te behalen.